Säännöt

Hyväksytty kevätkokouksessa 20.2.2011
Rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 7.11.2012

1. § Yhdistyksen nimi on Suomen Kääpiöpinserit ry, epävirallinen nimi Skpin. Kotipaikka Helsinki, toimialueena koko maa. Yhdistyksen kieli on suomi.
2. § Suomen Kääpiöpinserit ry on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n jäsen. Yhdistys voi olla jäsen myös muissa tarkoitusperiään edistävissä yhdistyksissä, liitoissa ja keskusjärjestöissä.
3. § Toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistössä kiinnostusta ja harrastusta kääpiöpinsereiden jalostukseen, kouluttamiseen ja oikeaan hoitoon sekä ajaa ja valvoa rodun ja harrastajien yhteisiä etuja.
4. § Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kerhoiltoja, kursseja sekä ohjaamalla jalostustoimintaa. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.

Yhdistys tiedottaa ja julkaisee tietoa edustamastaan rodusta asianharrastajien ja yleisön keskuudessa mainostamalla, järjestämällä tiedostustilaisuuksia, esittelyjä ja julkaisemalla rotuesitteitä. Yhdistys seuraa rodun kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.

5. § Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi kiinnittää ja vuokrata omaisuuttaan sekä vuokrata käyttöönsä omaisuutta muilta.
6. § Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset. Yhdistyksen varsinais-, perhe-, kannatus- ja kunniajäseniä voivat olla yksityiset henkilöt sekä varsinaisjäseninä rekisteröidyt yhdistykset, jotka hallitus kokouksessaan on hyväksynyt ja jotka ovat suorittaneet syys- kokouksen määräämän jäsenmaksun ja kirjaamis- eli liittymismaksun. Liittyessään yhdistykseen henkilö tai yhdistys hyväksyy Suomen Kääpiöpinserit ry:n säännöt ja tarkoituksen. Yhdistyksen kaikki 15 vuotta täyttäneet ovat äänivaltaisia. Tätä nuoremmilla jäsenillä on puhevalta.

Perhejäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisjäsenen perheeseen ja asuu samassa taloudessa. Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisjäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Kannatusjäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisjäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä julkaisuja.

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta, sekä kunniapuheenjohtajaksi entisen puheenjohta-jan. Ehdotukset alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistaviksi. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohta-jalla on samat oikeudet kuin varsinaisjäsenillä, mutta he ovat vapaat jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7. § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.
Yhdistyksestä voidaan erottaa hallituksen päätöksellä jäsen,

1 joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä ja on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin on liittyessään sitoutunut
2 jonka katsotaan toimineen vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai on toiminut hyvien tapojen vastaisesti
3 joka on aiheuttanut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahinkoa yhdistykselle tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä
4 joka rikkoo eläinsuojelulakia
5 joka on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa 3 kk:n ajalta eräpäivästä

Erottamispäätöksestä voi erotettu jäsen, muista syistä kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämisestä, valittaa ja saattaa se yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamistiedon saatuaan. Muista syistä kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämisestä johtuvasta erottamisesta päättää tällöin yhdistyksen kokous, jossa pätevää erottamispäätöstä varten tarvitaan vähintään 2/3 annetuista äänistä. Erottamisäänestys suoritetaan aina suljetuin lipuin.

Jäsenelle, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun kevätkokoukseen mennessä, ei lähetetä yhdistyksen lehteä eikä muitakaan julkaisuja, ennen kuin jäsenmaksu on kuluineen maksettu. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

8. § Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous on valinnut hoitamaan yhdistyksen hallintoa. Hallituksen jäsenen tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, jäsenet kahdeksi vuodeksi. Hallituksesta ovat vuosittain erovuorossa puheenjohtaja, varajäsenet ja puolet jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan äänivaltaiset tai ulkopuoleltaan puhevaltaiset sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus valitsee myös muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrää niiden tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhden varsinaisen jäsenen ollessa poissa hallituksen kokouksesta, ratkaistaan arvalla, kumpi paikalla olevista varajäsenistä saa käyttää äänioikeutta. Yhdistyksen toimihenkilöillä on kutsuttaessa läsnäolo -/puheoikeus hallituksen kokouksissa oman alansa asioita käsiteltäessä.

9. § Hallituksen tehtävänä on:

toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia toiminnasta
edustaa yhdistystä, nimetä yhdistykselle edustajia ja tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokouksille
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokousten päätökset
hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, sekä periä jäsenmaksut
pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, kuitenkin huomioon ottaen mitä näissä säännöissä muualla on sanottu
laatia toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä kalenterivuodelta
laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi
hyväksyä alueellisen toiminnan tehostamiseksi jäsenten perustamat alaosastot ja niiden säännöt
hoitaa muut yhdistyksen juoksevat asiat
10. § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa sihteerin tai rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
11. § Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätos tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on toimitettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
12. § Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

Yhdistyksen kokouksessa on 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä samoin kuin yhdistysjäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen ääntä käyttää ao. yhdistyksen kirjallisesti valtuuttama edustaja. Yhdistyksen jäsen saa edustaa yhdistyksen kokouksessa yhtä muuta jäsentä. Tällöin ao. jäsenen on jätettävä kokoukselle edustamansa henkilön allekirjoittama valtakirja. Jäsen, joka ei ole suorittanut vuosittaista jäsenmaksuaan kevätkokouksen alkuun mennessä, voi osallistua kokoukseen ilman puhe- ja äänioikeutta.

Kutsut yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen julkaisussa, lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenistölle neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

13. § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
esitetään toimintakertomukset
kokouksen esityslistan hyväksyminen
esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
tilinpäätöksen vahvistus, vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle
valitaan tarvittaessa edustajat Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n yleiskokoukseen ja valtuustoon
valitaan muut tarvittavat edustajat
käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten 31.1. mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
kokouksen esityslistan hyväksyminen
vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle ja liittymismaksu
vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali
suoritetaan hallituksen jäsenten sekä varajäsenten vaali erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden tilalle
valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä varatoiminnantarkastaja
käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten 31.8. mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

14. § Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä ja yhdistyslaissa toisin määrätä. Milloin joku kokouksen jäsen sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. Äänteen mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.
15. § Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.
16. § Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Jos päätös yhdistyksen purkamisesta tai lakkauttamisesta on tehty, käytetään varat ja omaisuus yleishyödyllisen, rekisteröidyn ja oikeustoimikelpoisen säätiön, yhteisön tai kennelyhdistyksen tukemiseen.

17. § Muuten noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.